Wpisy w księdze wieczystej Gdańsk, ul. Kołobrzeska 42 A-E

Lokal mieszkalny w przedmiotowym budynku w Gdańsku przy ul. Kołobrzeska 42 A-E ma założoną księgę wieczystą. Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym z dnia 20 sierpnia 2003 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku otrzymał kod wydziału: GD1G. W KW nieruchomość oznaczona jest jako lokal mieszkalny i jest położona przy ul. Kołobrzeska 42 A-E. Księga wieczysta jest złożona z czterech działów. Dział pierwszy to opis położenia nieruchomości. Dział drugi spis praw związanych z nieruchomością. W Dziale III wpisuje się różnego rodzaju obciążenia nieruchomości. Mogą to być: • służebności gruntowe obciążające nieruchomość, a więc prawa właścicieli sąsiednich nieruchomości do korzystania z Twojej nieruchomości (czy nieruchomości, której jesteś współwłaścicielem) – np. prawo przechodzenia przez Twoją działkę albo korzystania z placu zabaw, który się na tej działce znajduje; • służebności przesyłu, czyli prawa firm przesyłowych do korzystania z danej nieruchomości; • roszczenia różnych osób np. roszczenia o zawarcie umowy deweloperskiej. Jeśli podpiszesz umowę deweloperską, to Twoje roszczenie o wybudowanie budynku, wyodrębnienie z niego lokalu i przeniesienie na Ciebie własności także zostanie wpisane właśnie w dziale III; • informacje o egzekucji z nieruchomości (może to być licytacja komornicza); Przedmiotowy lokal nie posiada wpisów w dziale trzecim. W dziale IV wpisuje się hipoteki obciążające lokal. W przypadku gdy bierzesz kredyt na zakup mieszkania, to w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości będzie wpisana hipoteka wraz z wysokością zaciągniętego kredytu, walutą oraz wskazaniem banku udzielającego kredytu. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada wpisów związanych z hipoteką. Według wpisów w księdze wieczystej nieruchomość ma powierzchnię użytkową 48 m2. Własność przedmiotowego lokalu obejmuje również udział w gruncie.


Ewidencja wieczystoksięgowa – księgi wieczyste.

Księga wieczysta to rejestr, który prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Księgi wieczyste zakłada i prowadzi się dla nieruchomości, które nie mają ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu. Księgi wieczyste to rejestr publiczny, w którym ujawniane są stany prawne nieruchomości w celu zabezpieczenia ich obrotu. Jeszcze kilka lat temu jeśli ktoś chciał jedynie sprawdzić stan danej księgi wieczystej, bez potrzeby pobierania odpisu, musiał udać się do sądu, bo tylko tam znajdował się komputer z dostępem do elektronicznej wersji bazy danych z księgami wieczystymi. Księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Sąd najwyższy uznał za niedopuszczalne prowadzenie więcej niż jednej księgi wieczystej dla danej nieruchomości. Niestety wciąż wielu właścicieli lokali spółdzielczych nie założyło księgi wieczystej. W pewnych wypadkach mogą być także ujawnione w księgach wieczystych prawa osobiste i roszczenia. Jeżeli nieruchomość położona jest na obszarach właściwości dwóch lub więcej sądów rejonowych, sąd właściwy do prowadzenia danej księgi wieczystej wyznacza prezes sądu okręgowego, a jeżeli położona jest na obszarach właściwości dwóch lub więcej sądów okręgowych - prezes sądu apelacyjnego. Prawo jawne z księgi wieczystej wpisane jest zgodnie ze stanem prawnym.


Podsumowanie informacji o nieruchomości w Gdańsku.

Przeznaczenie nieruchomości: Lokal mieszkalny
Województwo: pomorskie
Powiat: Gdańsk
Gmina: Gdańsk m.
Miejscowość:Gdańsk
Adres:

ul. Kołobrzeska 42 A-E

Powierzchnia przykładowego lokalu w budynku: 48 m2
Kondygnacja: 10
Czy istnieją współwaściciele: Tak
Kliknij i dowiedz się kto jest właścicielem (jedyne 25,99 zł)
Odrębność lokalu: Tak
Data założenia księgi wieczystej: ---
Numer KW: GD1G / 00******/ 5
Czy nieruchomość posiada udział w gruncie: Tak
Hipoteka: Brak
Czy istnieją roszczenia, ograniczenia lub prawa osób trzecich: Brak
Sąd prowadzący księgę wieczystą: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk-Północ
III Wydział Ksiąg Wieczystych
Kod wydziału: GD1G
Aktualność danych: Uwaga! Powyższe dane nie są aktualne.
Uzyskaj aktualne dane o lokalu w tym budynku za jedyne 25,99 zł

W Ms ustalenie numeru księgi wieczystej nigdy nie było takie proste! Podaj dokładny adres nieruchomości i dowiedz się wszystkiego.

ul. Łużycka 16/18ul. Kołobrzeska 17
ul. Subisława 23ul. Czerwony Dwór 18
ul. Kościuszki 70ul. Baczyńskiego 6B
ul. Kościuszki 34ul. Hokejowa 12