ul. Popowicka 102


Księga wieczysta online w Wrocławiu, ul. Popowicka 102

Księgę wieczystą stanowią 4 działy. Dział pierwszy dotyczy opisu położenia nieruchomości. Dział II zawiera spis praw związanych z nieruchomością. Dział III zawiera opis roszczeń i ograniczeń. Przedmiotowy lokal nie posiada wpisów w dziale trzecim. Dział IV księgi wieczystej dotyczy wpisów związanych z hipoteką. Przedmiotowy lokal nie posiada hipoteki. Własność przedmiotowego lokalu obejmuje również udział w gruncie.
Zobacz także: Księga wieczysta dla działki Wrocław, ul. Popowicka 102


Wrocław przy ul. Popowicka 102

Adres:

ul. Popowicka 102, Wrocław

Gmina: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Przeznaczenie:

mieszkanie

Powierzchnia przykładowego lokalu w budynku: 59.28 m2
Czy istnieją współwłaściciele: Tak

Właściciel mieszkania

lub lokalu użytkowego:
Dowiedz się kto jest właścicielem nieruchomości i jaki jest numer księgi wieczystej
Odrębność lokali w budynku: Tak
Data założenia księgi wieczystej: ---

Numer księgi wieczystej

WR1K / 00******/ 1
Sąd prowadzący księgę wieczystą: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Podwale 30
50-040 Wrocław

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Najbliższe sąsiedztwo: Eurokiosk - salon prasowy - 47 m (ul. Popowicka 134)
Poczta Polska - firma kurierska - 137 m (ul. Bobrza 2)
Adidas - sklep sportowy - 430 m (ul. Wejherowska 28)
Allianz - ubezpieczenia - 463 m (ul. Popowicka 28)
Shell - stacje benzynowe - 565 m (ul. Małopanewska 2)
Kaufland - supermarket - 646 m (ul. Legnicka 62A)
Alsen - sklep komputerowy - 924 m (ul. Kwiska 18)
Tesco - supermarket - 998 m (ul. Legnicka 58)

Inne mieszkania w Wrocławiu :
ul. Potebni 40ul. Rogowska 126ul. Vivaldiego 19
ul. Skrzydlata 17ul. Piławska 5ul. Orzechowa 50
ul. Orzechowa 101ul. Woźnicza 23


Zobacz wszystkie mieszkania Wrocław

Czemu służą księgi wieczyste?

Księgi wieczyste stanowią gwarancję pewności obrotu nieruchomościami oraz takimi prawami jak użytkowanie wieczyste czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Wyjątkowość ksiąg wieczystych polega przede wszystkim na tym, że związany z nimi został system domniemań prawnych, które porządkują skomplikowane nieraz sytuacje prawne i przez to znacznie ułatwiają obrót. Księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Omawiany system odnosi się zarówno m.in. do nieruchomości gruntowych, budynków jak i nieruchomości lokalowych. Umożliwienie dostępu przez Internet dla każdego, osoby fizycznej czy prawnej, do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych ma swoje źródła w prawie, czego wyrazem jest ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece. Księgi wieczyste prowadzone są według czterech zasad: jawności, domniemanie zgodności, rękojmi wiary publicznej oraz pierwszeństwa praw wpisanych do KW. Nie ma przeszkód, aby także elektroniczna księga wieczysta mogła być przedstawiona do wglądu, jeżeli jest prowadzona w systemie informatycznym poprzez połączenie z centralną bazą danych. Na treść księgi wieczystej składają się wpisy. Wpis do księgi wieczystej dokonywany jest na wniosek zainteresowanego lub z urzędu, gdy przepis szczególny tak stanowi. Jeżeli nieruchomość położona jest na obszarach właściwości dwóch lub więcej sądów rejonowych, sąd właściwy do prowadzenia danej księgi wieczystej wyznacza prezes sądu okręgowego, a jeżeli położona jest na obszarach właściwości dwóch lub więcej sądów okręgowych - prezes sądu apelacyjnego. W przypadku ksiąg wieczystych objętych systemem informatycznym, księgi wieczyste stanowią wydruki komputerowe zawierające treść odpowiadającą poszczególnym działom i łamom.
Słowa kluczowe:
internetowy rejestr ksiąg wieczystych księga wieczysta online
Ogłoszenie o sprzedaży mieszkania portal ksiąg wieczystych
Mieszkania od dewelopera
Nr Księgi wieczystej hipoteka