Roszczenie w księdze wieczystej Gdańsk, ul. Stwosza 31A

Lokal mieszkalny ma założoną elektroniczną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, wydział III. Dział drugi zawiera spis praw związanych z nieruchomością. Przedmiotowy lokal nie posiada wpisów w dziale trzecim. Dział IV księgi wieczystej dotyczy wpisów związanych z hipoteką. Przedmiotowy lokal nie posiada hipoteki. Niniejszy lokal położony jest na 2 kondygnacji. Własność przedmiotowego lokalu obejmuje również udział w gruncie.


Ewidencja wieczystoksięgowa – księgi wieczyste.

Prawną definicję księgi wieczystej znajdziesz w ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Zakłada się je i prowadzi dla nieruchomości, a także dla praw. W KW mogą być ujawnione prawa osobiste, roszczenia i prawa obligatoryjne, gdy zezwala na to przepis szczegółowy. Ustawa nie wprowadziła bezwzględnego obowiązku utworzenia księgi wieczystej dla każdej nieruchomości, są one zakładanie na wniosek uprawnionego. W przypadku ksiąg wieczystych objętych systemem informatycznym, księgi wieczyste stanowią wydruki komputerowe zawierające treść odpowiadającą poszczególnym działom i łamom. Obok prawa własności wpisuje się do nich użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe obciążające nieruchomość, takie jak użytkowanie, służebności, hipoteka czy spółdzielcze prawa do lokalu. Przy każdej księdze wieczystej prowadzi się akta księgi wieczystej, do których składa się w porządku chronologicznym wszelkie dokumenty i inne pisma dotyczące nieruchomości. Sprawy o założenie i o wpis do księgi wieczystej rozpoznawane są w postępowaniu nieprocesowym z uwzględnieniem szczególnych przepisów, wynikających z prawa o księgach wieczystych i hipotece.


Struktura ksiąg wieczystych

W poszczególne działy wpisywane są do nich określone, ważne dla nas wiadomości. W takiej samej strukturze przechowuje się w systemie informatycznym także dane dotyczące oznaczenia księgi wieczystej.

OKŁADKA księgi wieczystej dla nieruchomości przy ul. Stwosza 31A, Gdańsk:

Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe
-
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi GD1G / 0000**** / 5
2. Oznaczenie wydziału ---
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU
B: siedziba sądu GDAŃSK-PÓŁNOC
C: kod wydziału GD1G
D: numer wydziału III
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
-
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
3. Typ księgi --- WŁASNOŚCIOWE SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO
-
-
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Stan w czasie założenia --- ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA
2. Chwila zapisania księgi --- 2004-09-08-14.29.54.149479
3. Chwila ujawnienia księgi --- 2004-09-15-15.10.47.352315
4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej --- ---
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Chwila zamknięcia księgi --- ---
2. Podstawa zamknięcia księgi --- ---
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany
Brak wpisu

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk - podstaw wpisów
Brak wpisu


Dział pierwszy.

W tym dziale KW znajdziesz informacje o numerze działek objętych księgą wieczystą. Dział ten dzieli się na dwie części: - dział I-Sp 'Spis praw związanych z własnością' – to ewentualne prawa mające związek z prawem własności danej nieruchomości
DZIAŁ O-I księgi wieczystej dla nieruchomości w Gdańsku przy ul. Stwosza 31A.

Rubryka 1.1 - Wzmianki w dziale I-O

Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
-
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu ---
1. Numer bieżący nieruchomości 1, 3, 4 1

Rubryka 1.3 - Położenie
-
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu ---
1. 1. Numer porządkowy 1, 3, 4 1
2. Województwo 1, 3, 4 POMORSKIE
3. Powiat --- GDAŃSK
4. Gmina 1, 3, 4 GDAŃSK
5. Miejscowość 1, 3, 4 GDAŃSK
6. Dzielnica --- ---
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
-
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Brak wpisu

Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Brak wpisu

Podrubryka 1.4.3 - Urządzenie
Brak wpisu

Podrubryka 1.4.4 - Lokal
-
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu ---
1. 1. Identyfikator lokalu --- ---
2. Ulica 1, 3, 4 STWOSZA
3. Numer budynku 1, 3, 4 31A
4. Numer lokalu 1, 3, 4 **
5. Przeznaczenie lokalu 1, 3, 4 LOKAL MIESZKALNY
6. Opis lokalu 1. A: rodzaj izby 1, 3, 4 POKÓJ
B: liczba izb 1, 3, 4 *
2. A: rodzaj izby 1, 3, 4 KUCHNIA
B: liczba izb 1, 3, 4 1
3. A: rodzaj izby 1, 3, 4 ŁAZIENKA
B: liczba izb 1, 3, 4 1
4. A: rodzaj izby 1, 3, 4 WC
B: liczba izb 1, 3, 4 1
5. A: rodzaj izby 1, 3, 4 PRZEDPOKÓJ
B: liczba izb 1, 3, 4 1
7. Opis pomieszczeń przynależnych 1. A: rodzaj pomieszczenia 1, 3, 4 PIWNICA
B: liczba pomieszczeń 1, 3, 4 1
8. Kondygnacja 1, 3, 4 2
9. Przyłączenie - numer księgi wieczystej Numer księgi 1. 1, 3, 4 ---
10. Nieruchomość zabudowana budynkiem 1. A: numer księgi wieczystej --- ---
B: numer obrębu ewidencyjnego --- ---
C: numer działki ewidencyjnej --- ---
11. Odrębność 1, 3, 4 TAK

Rubryka 1.5 - Obszar
-
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu ---
1. Obszar 1, 3, 4 72.01

Rubryka 1.6 - Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków
Brak wpisu

Rubryka 1.7 - Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

Rubryka 1.8 - Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

Rubryka 1.9 - Komentarz
Brak wpisu

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk - podstaw wpisów
-
1 Dane o wniosku ----
Rubryka - Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr. ---
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) --- --- ---
2. Data sporządzenia 2005-04-28
3. Nazwa organu ---
4. Siedziba organu ---
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt --- --- 1-3
6. Numer księgi / /
-
3 Dane o wniosku ---
Rubryka - Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr. ---
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) --- --- WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
2. Data sporządzenia ---
3. Nazwa organu ---
4. Siedziba organu ---
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt --- --- 6-7
6. Numer księgi / /
-

Nr Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
-
1. Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu --- 2005-05-04 10:35:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika --- WLZKW
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 1-3
6. Numer księgi / /
Podrubryka - Chwila wpisu
1. Chwila wpisu --- 2005-06-16-08.54.58.952083
Wpisujący Imię ---
Nazwisko ---
Stanowisko REF

Druga część pierwszej księgi, oznaczana jako I-Sp zawiera prawa związane z własnością nieruchomości, a więc służebności, udziały we współwłasności, czy też termin na który zostało ustanowione użytkowanie wieczyste, a w przypadku lokali spółdzielczych wskazana jest spółdzielnia w której lokal się znajduje. Prawami związanym z własnością nieruchomości są: udział w nieruchomości wspólnej, służebność gruntowa. W księdze wieczystej prowadzonej dla prawa spółdzielczego w dziale tym określa się rodzaj tego prawa oraz wymienia właściwą spółdzielnię mieszkaniową. W razie, gdy nieruchomość gruntowa oddana została w użytkowanie wieczyste, w dziale tym wskazuje się termin, do którego zostało ustanowione użytkowanie wieczyste oraz sposób korzystania z nieruchomości. W dziale tym wskazuje się, że z użytkowaniem wieczystym związana jest własność budynków lub innych urządzeń a także zamieszcza się ich opis. Podsumowując z działu I dowiesz się: gdzie nieruchomości jest położona: województwo, powiat, gmina, miejscowość, dzielnica, jak oznaczona jest nieruchomość : nr działki, obręb działki, adres, powierzchnie lokalu, obszar działki, czy działka jest zabudowana czy niezabudowana.

Dział II
- oznaczenie właściciela lub właścicieli (jeśli jest ich wielu) lub użytkownika wieczystego. II dział – informacje dotyczące właściciela (imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, osoby prawne, instytucje – REGON), podstawy nabycia (umowa, repertorium, jaki notariusz), data wpływu wniosku, data dokonania wpisu. W dziale tym często pojawiają się również wzmianki o wyodrębnieniu do osobnej księgi wieczystej mieszkań zakupionych przez innych Klientów.

Dział trzeci.

Dział trzeci obrazuje ciężary i ograniczenia dotyczące nieruchomości. III dział – wszystkie obciążenia nieruchomości ujawnione łącznie z podstawami, czyli dokumentami Czyli wpisuje się tutaj ograniczone prawa rzeczowe, takie jak służebności gruntowe lub osobiste, oraz użytkowanie, a także prawa i roszczenia osobiste, takie jak wzmianki o umowach przedwstępnych, prawu pierwokupu lub odkupu, najem, dzierżawę. W tym dziale zamieszcza się także wzmianki o ograniczeniach w rozporządzaniu prawem do nieruchomości, wynikające z ustaw szczególnych, czyli wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, upadłościowego lub układowego, lub wszczęciu egzekucji. Podstawą do wpisania roszczenia jest każdorazowo wniosek po podpisaniu umowy deweloperskiej (lub wcześniej umowy przedwstępnej) w formie aktu notarialnego. Sprawdź koniecznie czy ujawnione roszczenia i ewentualne wzmianki dotyczące roszczeń nie dotyczą Twego mieszkania. Jeżeli tak się stało, że masz zamiar nabyć mieszkanie, a w dziele III KW figuruje roszczenie lub wzmianka dotyczące Twego mieszkania koniecznie poproś o wykreślenie z KW tego roszczenia.

Dział czwarty.

Dział czwarty zawiera wpisy hipoteczne. Znajdziemy tu informacje o hipotekach wraz z dokładnym określeniem cech hipoteki (m.in. wysokości hipoteki, waluty, zakresu, rodzaju czy pierwszeństwa). Znajdują się tu szczegółowe informacje o kredycie hipotecznym w tym: kwota, waluta kredytu, data zawarcia umowy kredytowej, bank, który udzielił kredytu a także okres kredytowania. W dziale tym może pojawić się również informacja o wzmiankach, które najczęściej dotyczą wniosku o wpisanie lub wykreślenie hipoteki.

Przeznaczenie nieruchomości: Lokal mieszkalny
Województwo: pomorskie
Powiat: Gdańsk
Gmina: ---
Miejscowość:Gdańsk
Adres:

ul. Stwosza 31A

Powierzchnia przykładowego lokalu w budynku: 72.01 m2
Kondygnacja: 2
Czy istnieją współwaściciele: Tak
Kliknij i dowiedz się kto jest właścicielem (jedyne 25,99 zł)
Odrębność lokalu: Tak
Data założenia księgi wieczystej: ---
Numer KW: GD1G / 00******/ 5
Czy nieruchomość posiada udział w gruncie: Tak
Hipoteka: Brak
Czy istnieją roszczenia, ograniczenia lub prawa osób trzecich: Brak
Sąd prowadzący księgę wieczystą: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk-Północ
III Wydział Ksiąg Wieczystych
Kod wydziału: GD1G
Aktualność danych: Uwaga! Powyższe dane nie są aktualne.
Uzyskaj aktualne dane o lokalu w tym budynku za jedyne 25,99 zł

Znajdź numer księgi wieczystej w Gdańsku po działce lub adresie nieruchomości Gdańsku. Tylko teraz 25,99 zł.

ul. Guderskiego 62ul. Łozy 17F
ul. Jagiellońska 10A-I,K-Mul. Targ Rybny 10 B
ul. Elbląska 59ul. Tysiąclecia 23 B
al. Grunwaldzka 228ul. Gryglewskiego 10