Regulamin§ 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z niniejszego serwisu internetowego.

§ 2. Jeżeli w Regulaminie jest mowa o:

1. Serwisie - należy przez to rozumieć portal internetowy będący własnością 4Property Jacek Szypulski z siedzibą w Olsztynie przy ul. Henryka Sienkiewicza 11A lok. 9 (10-269 Olsztyn), REGON 362073790, NIP 569-177-02-45.

2. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub firmę, która korzysta z usług oferowanych przez Serwis.

§ 3. Rodzaje i zakres oferowanych usług:
1. Serwis oferuje usługę ustalenia numeru księgi wieczystej nieruchomości.

2. Ustalenie numeru księgi wieczystej nieruchomości polega na dostarczeniu za pośrednictwem wiadomości e-mail numeru księgi wieczystej dla nieruchomości podanej w formularzu zamówienia.

3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego równoznaczne z zawarciem umowy zlecenia ustalenia numeru księgi wieczystej nieruchomości.

4. Przyjęcie do realizacji każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila podanego w formularzu zamówienia.

5. Ustalenie numeru księgi wieczystej jest usługą odpłatną. Koszt tej usługi ze względu na lokalizację nieruchomości wynosi 25,90zł lub 50zł brutto.

6. Szczegółowa wycena (kwota 25,90zł lub 50zł) wyświetlana jest w podsumowaniu zlecenia, do którego Użytkownik otrzymuje link w mailu potwierdzającym zlecenie zamówienia lub poprzez zapytanie drogą emailową na adres kontakt@4property.pl.

7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złożone zlecenie ustalenia numeru księgi wieczystej oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z jego realizacją.

8. Zlecenie ustalenia numeru księgi wieczystej realizowane jest w dni robocze w godzinach pracy urzędów między 7:00 a 15:00.


§ 4. Rezygnacja z realizacji zamówienia
1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy do momentu opłacenia zlecenia, wysyłając email z informacją, które zlecenie ma zostać anulowane lub klikając przycisk "Anuluj" na stronie z podsumowaniem zlecenia.

2. Po czasie, o którym mowa w punkcie 1 rezygnacja z realizacji zlecenia jest niemożliwa z uwagi na charakter świadczonej usługi.

§ 5. Reklamacje
1. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania wiadomości e-mail z podanym numerem księgi wieczystej.

2. Serwis nie dopowiada za wpisy w księgach wieczystych.

3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności ze złożonym zamówieniem powstałe w procesie realizacji zlecenia.

4. W przypadku braku możliwości ustalenia numeru księgi wieczystej wynikające z braku księgi lub innych przyczyn leżących po stronie Serwisu, wpłacona kwota zostanie w całości zwrócona.

§ 6. Serwis zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania.

§ 7. Serwis przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu realizacji zlecenia ustalenia numeru księgi wieczystej.