Gdańsk, ul. Rogalińska 6 jak sprawdzić numer ksiegi wieczystej po adresie nieruchomości

Lokal ma założoną elektroniczną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, wydział III. Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym z dnia 20 sierpnia 2003 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku otrzymał kod wydziału: GD1G. Księga wieczysta jest złożona z 4 działów. Dział I zawiera opis położenia nieruchomości. Przedmiotowy lokal nie posiada wpisów w dziale trzecim. W dziale IV wpisuje się hipoteki obciążające nieruchomość. W przypadku gdy bierzesz kredyt na zakup mieszkania, to w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości będzie wpisana hipoteka wraz z wysokością zaciągniętego kredytu, walutą oraz wskazaniem banku udzielającego kredytu. Przedmiotowa nieruchomość posiada hipotekę. Własność przedmiotowego lokalu obejmuje również udział w gruncie.


Do czego służy księga wieczysta?

Księga wieczysta to swoisty rejestr publiczny, prowadzony w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Księga wieczysta to urzędowy rejestr prowadzony jest w celu ujawnienia stanu prawnego nieruchomości. Pamiętaj – księgi wieczyste prowadzone są dla nieruchomości, a nie dla ich właściciela. Każda księga wieczysta ma prowadzone akta z dokumentami będącymi podstawą do wpisów. Zbiory dokumentów są traktowane tak jak księgi wieczyste, więc np. złożenie dokumentu o ustanowieniu hipoteki będzie traktowane jak stosowny wpis do księgi wieczystej. Jawność formalna ksiąg wieczystych rozumiana jest jako uprawnienie do przeglądania akt, a ponadto również do otrzymywania z nich odpisów. Przeglądanie księgi w wersji papierowej możliwe jest wyłącznie w budynku sądu po uprzednim przyniesieniu jej z archiwum. Księgi wieczyste mogą być prowadzone w formie pisemnej (papierowej) bądź elektronicznej (od 2003 r. sukcesywnie prowadzona jest ich informatyzacja).


Struktura ksiąg wieczystych

Dokument dzieli się na cztery części. Księga wieczysta zawiera okładkę, cztery działy, podzielone na rubryki i pola.

OKŁADKA księgi wieczystej dla nieruchomości przy ul. Rogalińska 6, Gdańsk:

Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe
-
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi GD1G / 0000**** / 2
2. Oznaczenie wydziału ---
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU
B: siedziba sądu GDAŃSK-PÓŁNOC
C: kod wydziału GD1G
D: numer wydziału III
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
-
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
3. Typ księgi --- WŁASNOŚCIOWE SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO
-
-
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Stan w czasie założenia --- ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA
2. Chwila zapisania księgi --- 2004-09-08-14.29.54.149479
3. Chwila ujawnienia księgi --- 2004-09-15-15.10.47.352315
4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej --- 05-04-2004
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Chwila zamknięcia księgi --- ---
2. Podstawa zamknięcia księgi --- ---
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany
Brak wpisu

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk - podstaw wpisów
Brak wpisu


Dział pierwszy.

Znajdują się tu podstawowe informacje dotyczące nieruchomości takie jak położenie, powierzchnia oraz ewentualnie inne prawa związane z prawem własności. Dział ten dzieli się na dwie części: Część pierwsza oznaczana jest jako dział I-O w której wpisuje się dane, służące oznaczeniu nieruchomości jak: położenie, powierzchnia, sposób korzystania.
DZIAŁ O-I księgi wieczystej dla nieruchomości w Gdańsku przy ul. Rogalińska 6.

Rubryka 1.1 - Wzmianki w dziale I-O

Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
-
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu ---
1. Numer bieżący nieruchomości 1, 3, 4 1

Rubryka 1.3 - Położenie
-
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu ---
1. 1. Numer porządkowy 1, 3, 4 1
2. Województwo 1, 3, 4 POMORSKIE
3. Powiat --- GDAŃSK
4. Gmina 1, 3, 4 GDAŃSK
5. Miejscowość 1, 3, 4 GDAŃSK
6. Dzielnica --- ---
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
-
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Brak wpisu

Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Brak wpisu

Podrubryka 1.4.3 - Urządzenie
Brak wpisu

Podrubryka 1.4.4 - Lokal
-
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu ---
1. 1. Identyfikator lokalu --- ---
2. Ulica 1, 3, 4 ROGALIŃSKA
3. Numer budynku 1, 3, 4 6
4. Numer lokalu 1, 3, 4 **
5. Przeznaczenie lokalu 1, 3, 4 LOKAL MIESZKALNY
6. Opis lokalu 1. A: rodzaj izby 1, 3, 4 POKÓJ
B: liczba izb 1, 3, 4 *
2. A: rodzaj izby 1, 3, 4 KUCHNIA
B: liczba izb 1, 3, 4 1
3. A: rodzaj izby 1, 3, 4 ŁAZIENKA
B: liczba izb 1, 3, 4 1
4. A: rodzaj izby 1, 3, 4 WC
B: liczba izb 1, 3, 4 1
5. A: rodzaj izby 1, 3, 4 PRZEDPOKÓJ
B: liczba izb 1, 3, 4 1
7. Opis pomieszczeń przynależnych 1. A: rodzaj pomieszczenia 1, 3, 4 PIWNICA
B: liczba pomieszczeń 1, 3, 4 1
8. Kondygnacja 1, 3, 4 4
9. Przyłączenie - numer księgi wieczystej Numer księgi 1. 1, 3, 4 ---
10. Nieruchomość zabudowana budynkiem 1. A: numer księgi wieczystej --- ---
B: numer obrębu ewidencyjnego --- ---
C: numer działki ewidencyjnej --- ---
11. Odrębność 1, 3, 4 TAK

Rubryka 1.5 - Obszar
-
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu ---
1. Obszar 1, 3, 4 65

Rubryka 1.6 - Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków
Brak wpisu

Rubryka 1.7 - Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

Rubryka 1.8 - Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

Rubryka 1.9 - Komentarz
Brak wpisu

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk - podstaw wpisów
-
1 Dane o wniosku ----
Rubryka - Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr. ---
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) --- --- ---
2. Data sporządzenia 2005-04-28
3. Nazwa organu ---
4. Siedziba organu ---
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt --- --- 1-3
6. Numer księgi / /
-
3 Dane o wniosku ---
Rubryka - Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr. ---
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) --- --- WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
2. Data sporządzenia ---
3. Nazwa organu ---
4. Siedziba organu ---
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt --- --- 6-7
6. Numer księgi / /
-

Nr Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
-
1. Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu --- 2005-05-04 10:35:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika --- WLZKW
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 1-3
6. Numer księgi / /
Podrubryka - Chwila wpisu
1. Chwila wpisu --- 2005-06-16-08.54.58.952083
Wpisujący Imię ---
Nazwisko ---
Stanowisko REF

Część druga oznaczana jest jako dział I-Sp – w której ujawnia się prawa związane z własnością nieruchomości, a więc takie prawa, które przysługują osobie będącej każdorazowym właścicielem nieruchomości. Prawami związanym z własnością nieruchomości są: udział w nieruchomości wspólnej, służebność gruntowa. W księdze wieczystej prowadzonej dla prawa spółdzielczego w dziale tym określa się rodzaj tego prawa oraz wymienia właściwą spółdzielnię mieszkaniową. W razie, gdy nieruchomość gruntowa oddana została w użytkowanie wieczyste, w dziale tym wskazuje się termin, do którego zostało ustanowione użytkowanie wieczyste oraz sposób korzystania z nieruchomości. W dziale tym wskazuje się, że z użytkowaniem wieczystym związana jest własność budynków lub innych urządzeń a także zamieszcza się ich opis. Podsumowując z działu I dowiesz się: gdzie nieruchomości jest położona: województwo, powiat, gmina, miejscowość, dzielnica, jak oznaczona jest nieruchomość : nr działki, obręb działki, adres, powierzchnie lokalu, obszar działki, czy działka jest zabudowana czy niezabudowana.

Dział drugi.
Dział drugi wskazuje właściciela nieruchomości lub uprawnionego do spółdzielczego własnościowego prawa spółdzielczego, jak również jej użytkownika wieczystego to dane właściciela nieruchomości: imię i nazwisko właściciela oraz - jeśli nieruchomość jest współwłasnością kilku osób - określenie, jaką część udziałów posiada każdy ze współwłaścicieli. Dział drugi zawiera oznaczenie właściciela nieruchomości (uprawnionego z prawa spółdzielczego), jak również użytkownika wieczystego czy jednostkę której nieruchomość została oddana w trwały zarząd. W dziale tym często pojawiają się również wzmianki o wyodrębnieniu do osobnej księgi wieczystej mieszkań zakupionych przez innych Klientów.

Dział trzeci.

Dział trzeci obrazuje ciężary i ograniczenia dotyczące nieruchomości. Są to ograniczone prawa rzeczowe (z wyłączeniem hipotek), a także ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością lub też użytkowaniem wieczystym oraz prawa osobiste, jak też roszczenia, które ciążą na nieruchomości (z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek). W dziale III księgi wieczystej wpisuje się zmiany praw, roszczeń, ciężarów i ograniczeń, a w szczególności zmiany pierwszeństwa, późniejszego łącznego obciążenia prawem innej nieruchomości, przeniesienia części obciążonej nieruchomości do innej księgi wieczystej, przyłączenia się kolejnego wierzyciela do toczącej się egzekucji. Dział ten również może zawierać wpisy roszczeń innych Klientów o wybudowanie i przeniesienie własności lokali. Podstawą do wpisania roszczenia jest każdorazowo wniosek po podpisaniu umowy deweloperskiej (lub wcześniej umowy przedwstępnej) w formie aktu notarialnego. Sprawdź koniecznie czy ujawnione roszczenia i ewentualne wzmianki dotyczące roszczeń nie dotyczą Twego mieszkania. Jeżeli tak się stało, że masz zamiar nabyć mieszkanie, a w dziele III KW figuruje roszczenie lub wzmianka dotyczące Twego mieszkania koniecznie poproś o wykreślenie z KW tego roszczenia.

Dział czwarty.

Kredyt mieszkaniowy

IV dział – hipoteka i roszczenia z nią związane. Znajdują się tu szczegółowe informacje o kredycie hipotecznym w tym: kwota, waluta kredytu, data zawarcia umowy kredytowej, bank, który udzielił kredytu a także okres kredytowania. W dziale tym może pojawić się również informacja o wzmiankach, które najczęściej dotyczą wniosku o wpisanie lub wykreślenie hipoteki.

Przeznaczenie nieruchomości: Lokal mieszkalny
Województwo: pomorskie
Powiat: Gdańsk
Gmina: ---
Miejscowość:Gdańsk
Adres:

ul. Rogalińska 6

Powierzchnia przykładowego lokalu w budynku: 65 m2
Kondygnacja: 4
Czy istnieją współwaściciele: Tak
Kliknij i dowiedz się kto jest właścicielem (jedyne 25,99 zł)
Odrębność lokalu: Tak
Data założenia księgi wieczystej: 05-04-2004
Numer KW: GD1G / 00******/ 2
Czy nieruchomość posiada udział w gruncie: Tak
Hipoteka: Tak
Czy istnieją roszczenia, ograniczenia lub prawa osób trzecich: Brak
Sąd prowadzący księgę wieczystą: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk-Północ
III Wydział Ksiąg Wieczystych
Kod wydziału: GD1G
Aktualność danych: Uwaga! Powyższe dane nie są aktualne.
Uzyskaj aktualne dane o lokalu w tym budynku za jedyne 25,99 zł

Księga wieczysta online po adresie w Gdańsku. To proste! Podaj adres nieruchomości.

ul. Szeroka 82/83ul. Czubińskiego 1
ul. Skarpowa 95ul. Jagiellońska 10A-I,K-M
ul. Orłowska 11 ABCDul. Wolności 23
ul. Powstańców Warszawskich 3ul. Ogarna 57/59