Bielsko-Biała, ul. Doliny Miętusiej 26 stan prawny nieruchomości

Lokal posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, wydział VII. W KW nieruchomość oznaczona jest jako lokal mieszkalny i jest położona przy ul. Doliny Miętusiej 26. Dział pierwszy zawiera opis położenia nieruchomości. Przedmiotowy lokal nie posiada wpisów w dziale trzecim. Ostatni dział IV to opis hipoteki. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada hipoteki. Niniejszy lokal położony jest na 4 kondygnacji.


Księga wieczysta - definicja

Prawną definicję księgi wieczystej znajdziesz w ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Obok prawa własności do ksiąg wieczystych wpisuje się użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe obciążające nieruchomość, takie jak użytkowanie, służebności, hipoteka czy spółdzielcze prawa do lokalu. Księgi wieczyste zakłada i prowadzi się dla nieruchomości, które nie mają ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu. Księgi wieczyste prowadzone są przez wydziały ksiąg wieczystych właściwych ze względu na miejsce położenia sądów rejonowych. Nie wszystkie nieruchomości maja urządzone księgi wieczyste, choć sytuacje takie należą do rzadkości. W KW mogą być ujawnione prawa osobiste, roszczenia i prawa obligatoryjne, gdy zezwala na to przepis szczegółowy. Oprócz księgi wieczystej, dla danej nieruchomości, prowadzone są akta księgi wieczystej, do których składane są dokumenty stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej. Niestety wciąż wielu właścicieli lokali spółdzielczych nie założyło księgi wieczystej. Księgi wieczyste mogą być prowadzone w formie pisemnej (papierowej) bądź elektronicznej (od 2003 r. sukcesywnie prowadzona jest ich informatyzacja). W wyniku zasady jawności materialnej można przyjąć domniemanie, że księgi wieczyste są wiarygodne. Sprawy o założenie i o wpis do księgi wieczystej rozpoznawane są w postępowaniu nieprocesowym z uwzględnieniem szczególnych przepisów, wynikających z prawa o księgach wieczystych i hipotece.


Przeznaczenie nieruchomości: Lokal mieszkalny
Województwo: śląskie
Powiat: Bielsko-Biała
Gmina: Bielsko-biała m.
Miejscowość:Bielsko-biała
Adres:

ul. Doliny Miętusiej 26

Powierzchnia przykładowego lokalu w budynku: 61.36 m2
Kondygnacja: 4
Czy istnieją współwaściciele: Brak
Kliknij i dowiedz się kto jest właścicielem (jedyne 25,99 zł)
Odrębność lokalu: Brak
Data założenia księgi wieczystej: ---
Numer KW: BB1B / 00******/ 0
Czy nieruchomość posiada udział w gruncie: Tak
Hipoteka: Brak
Czy istnieją roszczenia, ograniczenia lub prawa osób trzecich: Brak
Sąd prowadzący księgę wieczystą: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
Mickiewicza 22
43-300 Bielsko-Biała
VII Wydział Ksiąg Wieczystych
Kod wydziału: BB1B
Aktualność danych: Uwaga! Powyższe dane nie są aktualne.
Uzyskaj aktualne dane o lokalu w tym budynku za jedyne 25,99 zł

Elektroniczna księga wieczysta online w Bielsku-Białej. To proste! Podaj adres nieruchomości.

ul. Lipnicka 72Aul. Urodzajna 1C
ul. Cieszyńska 50ul. Kustronia 4
ul. Radosna 1ul. Gorkiego 5
ul. Komorowicka 336 Aul. Krakowska 54